عکس/«پرستار‌برگزیده‌کشوری»‌ازبیمارستان‌بوعلی‌مریوان

عکس/«پرستار‌برگزیده‌کشوری»‌ازبیمارستان‌بوعلی‌مریوان