ورودمیوه‌وشیرینی‌به‌ادارات‌دولتی‌ممنوع‌شد

به گزارش تابناک کردستان، طبق نامه روزهای اخیر یک نهاد مهم اجرایی به همه سازمان‌ها و ادارات، تاکید شده با توجه به برنامه دولت برای صرفه‌جویی همه‌جانبه و پرهیز از مصارف غیرضروری، هزینه‌کرد از منابع و اعتبارات دولتی لذایذ خرید اقلام پذیرایی در جلسات و دفاتر دستگاه‌ها مانند آجیل، میوه، انواع شیرینی، شکلات، آبمیوه و نظایر آن در سال 1398 به هر عنوان ممنوع بوده و در صورت برگزاری جلسات، صرفاً باید چای و بیسکویت تولید داخل تهیه شود.

تابناک