فوتونیوز/نماینده‌سقزوبانه«بازهم»زبان‌گویای‌مردم‌کردستان‌شد

فوتونیوز/نماینده‌سقزوبانه«بازهم»زبان‌گویای‌مردم‌کردستان‌شد