فوتونیوز/موضع‌تندنماینده‌مریوان‌وسروآبادعلیه‌استاندارکردستان

فوتونیوز/موضع‌تندنماینده‌مریوان‌وسروآبادعلیه‌استاندارکردستان