آیا تا بە حال برای شما پیش آمدە کە بە قصد خوردن غذاهای بومی یک شهر یا یک منطقە یا بهتر بگویم بە قصد شکم گردی بە دل جادە بزنید و راهی سفر شوید؟
کد خبر: ۱۱۶۶۶۶۰
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۵ 12 May 2024

به گزارش تابناک کردستان، اگر تا بە حال این موضوع رو نمی‌دونستید یا برای اولین بارە چنین چیزی می‌شنوید، جالب است بدانید کە یک نوع گردشگری هم بە نام گردشگری غذا داریم، حالا این گردشگری غذا چیست؟

‌نوعی از گردشگری وجود دارد کە توریست‌ها نه بە قصد دیدن دریا، رودخانە، کوە، جاذبەهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی بە دل جادە نمی‌زنند، بلکە سفر آن‌ها بە قصد شِکَم است، بە عبارتی این دستە افراد تنها برای چشیدن غذاهای بومی بە یک شهر یا کشور یا منطقەای سفر می‌کنند.

گردشگری غذایی یکی از انواع گردشگری است کە در واقع گردشگر با نیت لذت بردن از غذا به سراغ رستوران‌ها، کافه‌ها یا بازارهای محلی می‌رود تا غذاهای جدید و متفاوت کشور یا شهری که به آن سفر کرده را تجربه کند، در واقع در حال شکم گردی است.

امروزە شکم‌گردی و تورهای گردشگری غذا بخش عظیمی از تورهای مسافرتی را به خود اختصاص داده تا آنجا که عده‌ای فقط بە قصد خوردن و تست غذاهای محلی به سفر می‌روند. 

بە معنای دیگر گردشگری غذا به معنی شناخت و معرفی خوراکی‌های ملل مختلف است، هر کشور و یا شهری غذاها، نوشیدنی‌ها و دسرهای مخصوص به خود را دارد که در سفر، توجه گردشگران را بە خود جلب می‌کند و تجربە این تفاوت‌های غذایی می‌تواند به اندازه سایر جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و طبیعی جذاب باشد.

‌حال ما در استانی زندگی می‌کنیم با تنوع غذایی بالا، اگر از جاذبەهای بی نظیر طبیعی و تاریخی و فرهنگی کردستان با آن مردمان خونگرم و مهمان‌نواز بگذریم، چشیدن طعم غذاها، آش‌ها و نان‌های محلی و بومی استان کردستان خود جاذبە ویژەای است کە گردشگران زیادی را بە خود جذب کردە است.

از جملە خوراکی‌های محلی و معروف استان کردستان می‌توان بە آش «بڕێشین»، یەکاوە، خورشت گیلاخە، خورشت ڕێواس، شەلەم، دۆینە، پرپۆڵە، قەیماخ، هاڵاو، کفتە و شۆروا، قاورمە، خورشت قەیسی،  دانەکوڵانە، دۆخوا، با انواع نان‌های خوشمزەای همچون کەلانە، برساق، شلکێنە، نان تابەای و ... اشاره کرد کە جا دارد برای چشیدن طعم‌های بی نظیر آن‌ها حتما سفری بە استان کردستان داشتە باشید.

شاید بهتر است کە بدانید، تفاوت غذاهای بومی استان کردستان با سایر غذاهای بومی دیگر استان‌ها در این است کە غذاهای محلی استان کردستان کاملا با مواد ارگانیک و سالم و بدون هیچگونە مادە غذایی مضری طبخ می‌شود کە علاوە بر جنبە خوراکی بودن آن دارای خاصیت درمانی است و برای درمان بسیاری از بیماری‌ها بەکار می‌رود.

رئیس گروە تبلیغات و بازاریابی گردشگری کردستان گفت: در حال حاضر در کشور فدراسیونی تحت عنوان گردشگری خوراک ایران و در وزارتخانە میز گردشگری خوراک را داریم.

آوات مکاری اظهار کرد: متاسفانە برخلاف سایر استان‌های کشور، موضوع گردشگری خوراک در استان کردستان بە صورت رسمی کمتر تعریف شدە است و افرادی کە غذاهای محلی می‌پزند هنوز بە این باور نرسیدەاند کە چە خوراکی‌های ارزشمندی در استان خود دارند.

وی عنوان کرد: سال ۱۳۹۲ برای اینکە رسما بە موضوع گردشگری خوراک ورود پیدا کنیم اولین جشنوارە گردشگری خوراک در هتل شادی برگزار شد و حدود ۳۰ نفر شرکت کنندە در این جشنوارە انتخاب شدند.

مکاری در ادامە سخنان خود تصریح کرد: در اولین جشنوارەای کە در سال ۱۳۹۲ در هتل شادی برگزار شد در مجموع ۲۰۰ نفر شرکت کننده داشت که اکثر این افراد اطلاع دقیق و یا هیچگونە آشنایی با غذاهای محلی کردستان نداشت و ما بە ناچار مجبور شدیم در جشنوارە‌ای یک دورە آموزشی برگزار کنیم و بە شرکت کنندگان آموزش دهیم کە گردشگری بومی غذایی چگونە گردشگری است.‌

وی ادامە داد: در نهایت بە این نتیجە رسیدیم کە قبل از پرداختن بە بحث گردشگری غذایی باید در ابتدا افراد محلی را آموزش دهیم کە بە این تشخیص برسند کە میان وعدە، پیش غذا، دسر و خود غذا کاملا از هم متفاوت و مجزا هستند و نمی‌توان پیش‌ غذا را بە عنوان غذا نام برد، برای نمونە کلانە کە یکی از خوراکی‌های محبوب کردستان است برخلاف تصور غذا نیست بلکە یک میان وعدە است.

مکاری، مجموع پیش غذاها، دسرها، نوشیدنی‌ها و غذاها و میان وعدەها را خوراک نامید و بیان کرد: همچنین سعی کردیم کە در منوی غذاهای محلی دو نوع نوشیدنی تحت عنوان گرم نوش و سردنوش اضافە کنیم.

رئیس گروە تبلیغات و بازاریابی گردشگری کردستان اظهار کرد: بە دنبال جشنوارە ۱۳۹۲ کە می‌توان آن را بیس و پایە گردشگری خوراکی در استان کردستان نامید چندین جشنوارە دیگر در استان برگزار شد، اما متاسفانە آن اهدافی را کە بە دنبال آن بودیم محقق نشد، زیرا شرکت کنندگان آشنایی مطلوبی نسبت بە غذاها و خوراکی‌های محلی خود نداشتند و کار بە جایی رسید کە ما داورها و سرآشپزهای زبدە غذاهای بومی محلی را شناسایی کرده و نسبت بە صدور مجوز آموزش غذاهای بومی در استان اقدام کردیم.

‌مکاری افزود: سال گذشتە در هفدهمین نمایشگاە بین‌المللی تهران کە بزرگترین رویداد گردشگری است، سی دی‌های آموزشی را تدارک دیدیم بە اسم «ژەمەن» کە در این سی‌دی‌ها ۲۰ نوع غذای محلی بومی استان کردستان معرفی شدە بود کە در نمایشگاە از آن رونمایی شد و اقدام بزرگی در این راستا بود.

وی بیان کرد: همچنین چندین دوره آموزشی نیز در اقامتگاەهای بومگردی استان برگزار شد. و طی پژوهش‌هایی کە در ادارە‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان صورت گرفتە یکی از بحث‌های تعریف شدە در این پژوهش‌ها در خصوص street food است و شهرداری بە عنوان عامل اصلی توسعە این موضوع معرفی شدە است.

رئیس گروە تبلیغات و بازاریابی گردشگری کردستان افزود: سال گذشتە شهرداری سنندج با همکاری ادارە‌کل میراث فرهنگی استان کردستان دو الی سە جشنوارە برگزار کرد کە یکی از آن‌ها در محوطە عمارت خسروآباد شهر سنندج برگزار شد.

وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: همچنین طی سە ماە گذشتە کتابی در حوزە گردشگری خوراک تحت عنوان «بررسی مردم شناسی غذاهای بومی استان کردستان» تدوین و بە چاپ رسیدە است کە از آن رونمایی خواهد شد.

مکاری در خصوص استقبال گردشگران از غذاهای محلی افزود: میزان رونق و استقبال از گردشگری غذایی و خوراکی‌های محلی بە مدیران بومگردی‌ها و هتل‌داران استان بستگی دارد و در چند سال اخیر دو نوع غذای محلی از جملە یکاوە و خورشت قیسی بە منوی غذایی هتل شادی اضافە شد کە هفتەای دوبار طبخ می‌شد.

این مقام مسئول با اشارە بە اینکە دو قسمت اصلی سفر شامل اقامت و پذیرایی است، گفت: در همین راستا اقامتگاەهای سنتی بومی نیز دست بە چنین کاری زدند و غذاهای بومی را بە منوی غذایی خود اضافە کردند.

مکاری تصریح کرد: بخش عمدەای از آشنا کردن گردشگران با غذاهای محلی استان کردستان بە عهدە تور لیدرها است، از آنجایی کە این افراد آشنایی کاملی نسبت بە غذاها و اقامتگاەها دارند بهتر می‌دانند برای چشیدن غذاهای محلی، مسافران و گردشگران را در کجا اقامت دهند.

وی در خصوص تورهای گردشگری غذایی گفت: در حال حاضر تور گردشگری کە مختص بە گردشگری خوراک باشد را در استان کردستان نداشتەایم اما این موضوع در دستور کار ما تعریف شدە، اما تعداد بخش‌های خصوصی و رستوران‌هایی کە آمادگی این کار را داشتە باشند، بسیار کم هستند اما بالعکس در شهر رشت کە شهر گردشگری خلاق غذا است و همچنین در استان کرمانشاە یک الی دو سالی است کە این بحث رونق گرفتە، این در حالی است کە ٨۰ درصد غذاهایی کە در کرمانشاە نام بردە شدە تحت عنوان غذاهای بومی محلی در کردستان نیز موجود است.

مکاری بیان کرد: یکی از مشکلاتی کە ما در حوزە گردشگری خوراکی در استان کردستان با آن روبەرو هستیم این است کە مردمان این دیار غذاهای محلی خود را بە طور کامل نمی‌شناسند و با تقسیم بندی غذایی آنگونە کە شاید و باید آشنا نیستند.

وی در ادامە بە دو موضوع غذای شهری و روستایی اشارە کرد و گفت: ما در بحث غذاهای شهری سرآشپزهای زبدە و بسیار عالی در سطح استان داریم کە برای این موضوع پا پیش نمی‌گذارند، اما برگزاری جشنوارەها توانستە تا حدودی این افراد را بە خود جذب کند.

مکاری اضافە کرد: ما باید برای صدور مجوز خانە رستوران در سطح استان اقدام کنیم و اجازە دهیم خانە‌ها بە خانە رستوران تبدیل شود و خانوادەها بە صورت خانوادگی در بحث تهیە غذای محلی فعالیت داشتە باشند، همانند کاری کە در شهر رشت صورت گرفتە است، اما متاسفانە در استان کردستان هنوز بسترهای لازم برای این کار موجود نیست.

رئیس گروە تبلیغات و بازاریابی گردشگری کردستان بیان کرد: در حال حاضر قریب بە ۳۰ نوع نان در استان کردستان شناسایی شدە، اما تاکنون هیچ ادارە و بخش خصوصی بە این موضوع ورود نکردە است.

مکاری عنوان کرد: در راستای گسترش و توسعه گردشگری خوراک بە تنهایی کاری از دست ادارەکل میراث فرهنگی ساختە نیست بلکە باید سایر نهادها همچون شهرداری، جهاد کشاورزی و ادارە غلە و نان بە این حوزە ورود پیدا کنند.

وی تاکید کرد: گردشگری خوراک اگر توسعە پیدا کند بدون شک یکی از تاثیرگذارترین عامل جذب گردشگر بە استان کردستان خواهد بود، اما تا بە امروز مردم هنوز بە این باور نرسیدەاند کە گردشگری خوراک منبع درآمد خوبی برای آن‌هاست.

مکاری در پایان سخنان خود با اشارە بە اینکە کردستان پتانسیل اجرای گردشگری غذایی را دارد، یادآور شد: گردشگری خوراکی یا گردشگری غذایی در استان کردستان طی یک دو دهە اخیر توسعه پیدا کردە است و اقدامات نسبتا خوبی صورت گرفتە و شاخەهای بسیاری از آن جدا شدە و می‌توانیم در این بحث پیشرفت بیشتری داشتە باشیم.

برچسب ها: کردستان
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار