از این بنگاە بە آن بنگاە از این خانە بە آن خانە می‌رود، آگهی‌های دیوار را بالا پایین می‌کند تا بلکە در میان قیمت سرسام آور مسکن و اجارەبها، سرپناهی برای زندگی خود و خانوادەاش پیدا کند.
کد خبر: ۱۱۶۸۶۲۰
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۹ 26 May 2024

به  گزارش تابناک کردستان، گویی خانەدار شدن برایش رویای شیرینی است کە در اوضاع کنونی قیمت و مسکن و اجارەبها بە رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شدە است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و طرح نهضت ملی مسکن، بار دیگر بارقە امیدی برای خانەدار شدن در دلش فراهم می‌شود، همە سرمایە زندگیش را در این راە می‌گذارد بە امید خانەدار شدن! اما غافل از اینکە با گذشت دو سال چشم انتظاری هنوز خبری از ساخت مسکن ملی نیست کە نیست!

طرح نهضت ملی مسکن از جمله طرح‌های دولت سیزدهم برای افرادی است که به دلیل شرایط اقتصادی امکان خرید خانه را ندارند و دولت از این طریق مسیر را برای مستاجران و جوانان فراهم کرد تا به مرور زمان مبلغی را واریز کنند تا فشاری بر آن‌ها متحمل نشود.

اگر چە به نظر می‌رسد در صورت اتمام و تحقق پروژه‌های نهضت ملی در سراسر کشور، این طرح بتواند بخشی از کمبودها و عقب‌ماندگی‌های حوزە مسکن را رفع و رجوع کند، اما با وجود چالش‌های بسیاری کە برسر راە این پروژە عظیم قرار دارد، نمی‌توان بە درستی پیش‌بینی کرد کە نهضت ملی مسکن در استان کردستان تا چندسال دیگر محقق خواهد شد.

وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی خشن کردستان، همچنین مرغوبیت بالای اراضی کشاورزی، این پروژە را با پیچ و خم‌های زیادی روبەرو کردە کە مرتفع کردن آن‌ها نیازمند زمان و هزینە بالایی برای دولت و مردم است.

چالش اصلی نهضت ملی مسکن در استان کردستان در همان ابتدا، مربوط بە بحث تامین زمین برای ساخت ۳٦ هزار واحد مسکن است کە بە گفتە مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان مسئلە اصلی توپوگرافی خشن منطقە است اما در مناطقی هم کە با مسئلە توپوگرافی منطقە روبەرو نیستیم، نوعیت زمین پای این پروژە عظیم در کردستان را لنگ گذاشتە است.

تعهد دولت برای ساخت مسکن در کردستان ساخت ۳۶ هزار و ۸۰۰ واحد است

مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان گفت: تعهد دولت برای ساخت مسکن حمایتی در استان کردستان ۳٦ هزار و ٨۰۰ واحد است کە اگر بە سرانجام برسد برنامە دولت برای ساخت ٤ میلیون مسکن در حوزە حمایتی محقق شدە است.

جهانگیر الیاسی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برنامە دولت برای ساخت ٤ میلیون مسکن در پنج حوزە مسکن روستایی، مسکن در بافت فرسودە، مسکن خود مالکی، ساخت بە صورت استیجاری و مسکن حمایتی است.

ثبت نام بیش از ۲۰۴ هزار کردستانی در نهضت ملی مسکن

وی عنوان کرد: تعهد دولت در استان کردستان برای ساخت مسکن حمایتی ۳٦ هزار و ٨۰۰ واحد است و تاکنون ۲۰٤ هزار متقاضی ثبت نام کردەاند.

الیاسی بە چالش‌های موجود بر سر راە افزود: وجود ۹۲ هزار متقاضی بە بیان دیگر ظرفیت سە برابری متقاضیان نهضت ملی مسکن و ساماندهی این میزان، استان کردستان را با چالشی جدی در حوزە نهضت ملی مسکن مواجە کردە است.

مشکلات نهضت ملی مسکن در کردستان؛ از توپوگرافی خشن تا ناسازگاری مالکین

وی ادامە داد: از آنجایی کە توپوگرافی استان کردستان عمدتا خشن است، آمادەسازی این اراضی برای دولت و مردم نیازمند صرف هزینە و زمان بسیار زیادی است.

الیاسی بیان کرد: سومین چالش موجود در استان کردستان، بحث مرغوبیت اراضی کشاورزی است، زیرا طبق تبصرە ۲ مادە ۹ نهضت ملی مسکن استفادە از زمین‌های مرغوب کشاورزی غیرمجاز بودە و همین امر ما را در بحث تامین زمین در مریوان و بانە با چالش جدی مواجە کردە است.

وی یادآور شد: یکی دیگر از چالش‌های موجود بحث توافق با مالکین اراضی است، این در حالی است کە مالکین راسا نسبت بە تفکیک و فروش اراضی خود اقدام می‌کنند اما حاضر بە توافق با دولت نیستند.

تأمین زمین برای ۲۶ هزار واحد مسکن ملی در کردستان

مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان گفت: اولویت اصلی ما در استان کردستان تامین زمین برای ۳٦ هزار واحد تعهد شدە دولت در استان کردستان است کە تاکنون برای ۲٦ هزار واحد تامین زمین انجام و در حال آمادە سازی است.

‌الیاسی در ادامە بیان کرد: از تعداد ۳٦ هزار واحد، قریب بە ٤ هزار و ٦۰۰ واحد بە صورت آپارتمانی در حال ساخت و مابقی بە صورت واگذاری گروهی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی با اشارە بە اینکە تنها ۱۰ هزار واحد تا تحقق اهداف دولت در ساخت مسکن در استان کردستان باقیماندە، اظهار کرد: برای ۱۰ هزار واحد باقیماندە نیز زمین‌ها شناسایی و در شورای برنامەریزی استان تصویب شدە است، لذا باید الحاق این زمین‌ها در شورای عالی شهرسازی و معماری بە تصویب برسد.

مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان عنوان کرد: هدف ما ساماندهی ۹۲ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در استان کردستان است کە برای این میزان متقاضی زمین‌ها در نقاط مختلف استان شناسایی شدە است.

الیاسی در ادامە از تصویب ساخت سە شهرک در استان کردستان خبر داد و گفت: در شهرهای دهگلان، سنندج و سقز قریب بە یک هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی ملی و کشاورزی شناسایی شدە کە توافقات لازم برای الحاق آن‌ها صورت گرفتە است.

وی خاطرنشان کرد: برای ساماندهی متقاضیان نهضت ملی مسکن چندین راە حل از جملە الحاق اراضی بە خود شهر، الحاق اراضی بە روستاها، احداث شهرک جدید و یا شهر جدید وجود دارد.

الیاسی عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان دیواندرە برای ۲٨٦هکتار کارگروە زیربنایی گرفتە شدە کە در صورت تحقق آن کل متقاضیان مسکن ملی شهر دیواندرە ساماندهی خواهند شد.

غربالگری متقاضیان راهی برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان بە شهرها

وی در خصوص غربالگری متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان کردستان ادامە داد: در راستای غربالگری و شناسایی متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن در کردستان با سامانە سیب وزارت بهداشت لینک شدیم و از این طریق قریب بە ۱۰ هزار و ٥۰۰ نفر واجد شرایط واگذاری در روستا شناسایی شدند کە تایید نهایی آن‌ها در شهر صورت گرفتە بود، لذا این افراد از اولویت خارج و بە بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شد تا در روستاها و محل سکونت خود ساماندهی شوند.

مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان اضافە کرد: همچنین درصددیم کە با سازمان بهزیستی و کمیتە امداد امام خمینی همکاری داشتە باشیم تا کسانی کە در روستاها و محل سکونت خود از خدمات این دو سازمان بهرەمند هستند، واگذاری مسکن هم در محل سکونت آن‌ها انجام گیرد.

وی تاکید کرد: انجام غربالگری‌های لازم قبل از واگذاری زمین از مهاجرت مردم روستا بە شهرها جلوگیری خواهد کرد.

الیاسی بیان کرد: در استان کردستان فیلترهای مضاعفی در بحث واگذاری زمین صورت گرفتە و با استعلامات ۱۲ گانە آب و برق و گاز و ... بە ۹۰ هزار متقاضی در سطح استان کردستان رسیدەایم.

مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان با اشارە بە آمار پنج برابری متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان کردستان افزود: اگر آمار متقاضیان مسکن ملی در استان تنها ۳٦ هزار نفر بود کارها بسیار راحت‌تر و سریع‌تر صورت می‌گرفت.

اقداماتی کە برای حل مشکل تامین زمین مسکن ملی در کردستان صورت گرفتە

الیاسی اضافە کرد: برنامه ما در شهر قروە ۲ هزار و ٥۰۰ واحد است این در حالی است کە ۱۰ هزار و ۲۰۰ متقاضی تایید نهایی شدەاند کە تاکنون از این میزان هزار و ۳۰۰ نفر تعیین تکلیف شدەاند و برای مابقی متقاضیان ۲٥۰ هکتار اراضی نیز در شورای عالی مشخص شدە کە ۱۰ هزار نفر را ساماندهی خواهد کرد.

وی بە بحث واگذاری مسکن ملی بە افراد مجرد اشارە کرد و ادامە داد: طبق قانون واگذاری زمین برای بانوان بالای ۳٥ سال و برای آقایان بالای ٤٥ سال امکان‌پذیر است، این در حالی است کە ما در استان کردستان حدود ۱۹ هزار متقاضی مجرد فاقد شرایط داریم کە تایید شدە هستند اما نمی‌توانیم زمینی بە آن‌ها واگذار کنیم.

مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان افزود: در مجموع ما در استان کردستان ۱۱ هزار نفر متقاضی مجرد واجد شرایط و ۱۹ هزار نفر مجرد تایید شدە فاقد واجد شرایط واگذاری داریم کە جمع این‌ها ۳۰ هزار نفر است.

جهانگیر الیاسی یادآور شد: ۱۹ هزار مجرد تایید شدە در استان کردستان از اولویت خارج و تنها در صورت ازدواج و تاهل زمین بە آن‌ها واگذار خواهد شد.

الیاسی با اشارە بە اینکە استان کردستان بالاترین میزان متقاضی مسکن ملی را در سطح کشور دارد، افزود: در شهر سنندج با الحاق ۲٥۰ هکتار از جنوب شهر، ۷۰ هکتار در شهرک وحدت، ٤۳ هکتار مابین نایسر و برازان قریب بە ۱۲ هزار نفر از دیگر متقاضیان ساماندهی خواهد شد.

وی عنوان کرد: برنامە دولت در شهر سنندج ساخت ۱۲ هزار واحد مسکن ملی است کە با الحاق اراضی نام بردە بە ۲۰ هزار نفر می‌رسیم یعنی علاوە بر تحقق برنامە دولت، ٨ هزار متقاضی بیشتر هم ساماندهی خواهند شد.

الیاسی ادامە داد: در شهر بیجار نیز برای هزار و ۷۰۰ نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن تامین زمین شدە کە منتظر ابلاغ تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری هستیم.

وی اظهار کرد: همچنین در شهرستان سقز ۱۲ هزار نفر متقاضی نهضت ملی مسکن هستند این در حالی است کە برنامە دولت برای شهرستان سقز تنها ٥ هزار و ٦۰۰ واحد بودە کە تاکنون برای ٥ هزار و ۷۰۰ واحد آن تامین زمین شدە و در حال آمادە سازی است.

مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان خاطرنشان کرد: برنامە دولت برای ساخت مسکن ملی در شهرستان بانە حدود ٤ هزار واحد بودە، این در حالی است کە تاکنون ۹۰ نفر از آن‌ها ساماندهی شدەاند.

وی بە چالش‌های موجود در شهرستان بانە و مریوان پرداخت و گفت: عمدە اراضی شهرستان مریوان بانە و مریوان جنگلی و از مرغوبیت بسیار بالایی برخوردارند و یکی دیگر از چالش‌های موجود بحث توافق با مالکین اراضی است، این در حالی است کە مالکین راسا نسبت بە تفکیک و فروش اراضی خود اقدام می‌کنند اما حاضر بە توافق با دولت نیستند.

الیاسی بیان کرد: طی توافقاتی کە با سپاە پاسداران انقلاب اسلامی استان صورت گرفتە ۲٥ هکتار از اراضی سپاە و ٤٨ هکتار از اراضی ملی شهرستان بانە برای ساماندهی متقاضیان در نظر گرفتە شدە و در دستورکار شورای برنامە ریزی استان قرار گرفتە و چشم بە راە تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری هستیم.

مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان عنوان کرد: همچنین در شهرستان کامیاران با وجود چالش‌های متعددی کە وجود داشت، هزار و ۳۰۰ نفر متقاضی تاکنون ساماندهی شدەاند.

الیاسی افزود: برنامە دولت برای ساخت مسکن در شهر قروە ۲ هزار و ٥۰۰ واحد است، این در حالی است کە در شهر قروە ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر متقاضی نهضت ملی مسکن هستند کە تاکنون هزار و ۳۰۰ نفر ساماندهی و برای ساماندهی سایر متقاضیان ۲٥۰ هکتار زمین در نظر گرفتە شدە کە کار الحاق آن در استان مصوب و منتظر جواب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری هستیم.

وی در ادامە سخنان خود با اشارە بە اینکە در شهرهایی کە مشکل توپوگرافی جغرافیایی ندارند با نوعیت زمین مواجە هستیم، گفت: چالش‌های تامین زمین در قروە مربوط بە نوعیت زمین آن است، زیرا دورتادور شهر قروە و دهگلان را اراضی مرغوبی فراگرفتە کە از مرغوبیت بالایی برخوردار و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی غرب کشور و حتی خود کشور دارد، بە همین دلیل این اراضی را بە سختی می‌توان تصویب کرد.

الیاسی با اشارە بە اینکە در دهگلان مشکل تامین زمین وجود ندارد، یادآور شد: در شهر دهگلان حدود هزار و ۷۰۰ نفر متقاضی مسکن ملی داریم و برای ساماندهی این میزان حدود ٦٨ هکتار الحاق اراضی صورت گرفتە کە منتظر تشخیص نوعیت زمین توسط جهاد کشاورزی هستیم.

وی با اشارە بە اینکە کل متقاضیان شهرستان سروآباد ۳۰ نفر هستند، افزود: در شهرهایی با جمعیت ۲٥ هزار نفر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی آن است.

مدیرکل راە و شهرسازی استان کردستان ادامە داد: ۱٨ هزار نفر متقاضی مسکن ملی در شهر مریوان هستند کە از این تعداد تنها ۹۰ نفر از متقاضیان ساماندهی شدەاند، زیرا بە دلیل جنگلی بودن منطقە و مرزی بودن آن بسیاری از اراضی آن قابل الحاق نیستند.

‌الیاسی بیان کرد: هرآنچە کە وظیفه راە و شهرسازی در بحث توافق با مالکین، الحاق اراضی، مصوبات شورای برنامەریزی، قرعەکشی، قطعە‌بندی و طرح‌های تفکیکی بودە، صورت گرفتە و تنها منتظر تصویب شورای عالی و تشخیص نوعیت زمین هستیم تا مراحل ساخت مسکن ملی آغاز شود.

برچسب ها: کردستان
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار